راهنمای انتخاب دیزل ژنراتور و موتور برق مناسب

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮد ؟

ﺧﺐ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .

اما بسیاری از مردم ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﺷﺘﺎﺑﺰده‌اي ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي آن، ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﻣﺎ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎي انخاب ژنراتور و موتور برق را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ تصمیم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 

اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

 

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

 

  1. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وات راه اﻧﺪازي و اﺳﺘﺎرت ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه را در ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ (به مثال جدول زیر نگاه کنید)
  2. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﻘﺪار وات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻟﻮازم ﺧﻮد را در ﺟﺪول ﺑﻨﻮﯾسید.
  3. گام بعدی ،ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻗﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وات اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎرت ﻫﺴﺘﻨد.
  4. اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪار وات راه اﻧﺪازي ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
  5. عدد نهایی ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان وات اﺳﺘﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .

در زﯾﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان وات ﺑﺮاي ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر را آوردهاﯾﻢ.

ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ

ما فکر میکنیم که در صورت وقوع قطعی برق ، تنها به وسایل ضروری نیاز داریم، مانند یخچال و فریزر برای اینکه غذایمان خراب نشود ، چراغی که به عنوان یک منبع نور اضطراری عمل کند، یک فن کوئل یا کولر یا بخاری کوچک برای کنترل کردن دما، یک توستر و یک لپ تاپ.

جدول محاسبه توان مورد نیاز ژنراتور و موتور برق

همانطور که در مثال بالا می­بینید، اگر میزان تمام وات­های مورد نیاز برای کار کردن لوازم را جمع کنیم، عدد 3200 را بدست می­آوریم، پس اگر حد کاری را 5500 وات (850 + 700 + 300 + 150 + 1،200 = 3،200) در نظر بگیریم، خوب است.

با این حال، ما به ژنراتوری نیاز داریم که بتواند حداقل 6،800 وات (استارت) تولید کند و به تمام این لوازم (3200 + 3600 = 6.800) برق برساند.

 

 

Watts (W or kW) = Volts (V) x Amps (A)

(Amps (A) = Watts (W or kW) / Volts (V

ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ و آﻣﭙﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ از ﻓﯿﺰﯾﮏ ، وات یا همان توان ﮐﺎري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم “وات ﻣﺘﺮ” ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار وات ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدﻻت ،دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﯿﺰان وات ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﺳﺘﺎرت را ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق.

 

در ﻣﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ

 

موتور برق یا ژنراتور

ژﻧﺮاﺗﻮر

ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ، ﻣﺪلﻫﺎي ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ .

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﺮﻓﻪاي ﻧﺼﺐ ﺷﻮد؛ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارم، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮق زﯾﺎدي ﻣﯽدﻫﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 

ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق

ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽاﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎرت زد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

البته موتور برق اتوماتیک نیز وجود دارد که بصورت اتوماتیک استارت زده شود.

 

 

البته ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ بدانید که مانند هر وسیله دیگر ، ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، داراي ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق

یکی دیگر از چیزهایی که قطعا باید در نظر بگیرید، تناوب و شدت قطعی برق است. مسلماً اگر به مدت چند روز در هر ماه، دچار قطعی برق می­شوید، نسبت به شخصی که تنها چند ساعت در سال با قطعی برق مواجه است، به دستگاه دیگری نیاز خواهید داشت.

در واقع، ما سه سناریوی اصلی را شناسایی کرده­ ایم:

دچار قطعی مکرر و طولانی مدت برق می­شوید 

اگر در ناحیه‌­ای زندگی می کنید که در معرض طوفان، کولاک یا سایر حوادث آب و هوایی شدید قرار دارد و مکرراً دچار قطعی برق می­شوید ، بهتر است از یک ژنراتور در خانه استفاده کنید (اگر در منطقه­ی در معرض سیل نیستید).

و یا از یک موتور برق قوی استفاده کنید که بتواند به اکثر لوازم خانگی شما بدون هیچ گونه مسئله برق برساند.

 

 هر از گاهی دچار قطعی برق می­شوید

اگر در ناحیه­ای زندگی می­کنید که هر از گاهی دچار قطعی برق می­شود، نیازی به پشتیبان گران قیمت برای تمام لوازم خانگی خود نخواهید داشت. اگر می­خواهید تمام وسایل ضروری، به کار خود ادامه دهند، یک موتور برق استاندارد، جوابگو خواهد بود

حداکثر یک بار در سال دچار قطعی برق می­شوید، اما باز هم می­خواهید آماده باشید

اگر به ندرت با قطع برق مواجه می­شوید (یا اصلا مواجه نمی­شوید، اما باز هم می­خواهید برای قطعی برق آماده باشید)، شاید یک ژنراتور میان رده برای شما مناسب باشد که صدای کمی دارد و کامل است و می­توان از آن به عنوان یک واحد تفریحی برای کمپینگ نیز استفاده کرد.

 

 

همانطور که می­بینید، برای همه نیازهای شما، هیچ ژنراتور همه منظوره­ای وجود ندارد. شما باید محیطی که در آن زندگی می­کنید و شرایط آب و هوایی را در نظر بگیرید.

حتی اگر بخواهیم مسائل را پیچیده­تر کنیم، ویژگی­های اضافی دیگری نیز وجود دارد که ژنراتور باید داشته باشد. پاراگراف­های زیر را ببینید

 

ویژگی­های اضافی که باید مد نظر قرار داد

به جز حداکثر حجم توان و قابلیت حمل ژنراتور، چندین ویژگی دیگر نیز وجود دارد که می­توانید این ویژگی­ها را هنگام خرید بهترین دستگاه پشتیبان برق برای خانه، مد نظر قرار دهید.

توصیه تیم متخصصین ژنراتور ما، به شرح زیر است

 

ما قطعاً متوجه هستیم که داشتن این ویژگی­ها، پول اضافی هم می­طلبد.

به همین دلیل است که شما باید بودجه خودتان را در نظر بگیرید و هر ویژگی که واقعا نیاز دارید را در اولویت قرار دهید. چیزی که از نظر ما ضروری است، ممکن است برای شما خیلی مهم نباشد و برعکس.

 

مواردی که باید قبل خرید یک ژنراتور در نظر گرفت

بسیاری از مردم، بدون توجه به اینکه دانش کمتری در مورد یک ژنراتور وجود دارند ، برای خرید یک منبع برق اظطراری برای خانه خود عجله می­کنند.

سوئیچ انتقال(تابلو برق ژنراتور)

سوئیچ انتقال، یکی از مواردی است که هنگام خرید یک ژنراتور، نادیده گرفته می­شود. شما باید یک سوئیچ انتقال خریداری کنید و یک برقکار حرفه­ای آن را نصب کند. راه اندازی یک ژنراتور بدون سوئیچ انتقال، ایمن نیست و توانایی­های برق رسانی آن را به طور قابل توجهی محدود می­کند.

 

همچنین، بدون سوئیچ انتقال، نمی­توانید وسایل برقی ضروری که به سیستم سیم کشی خانه شما وصل هستند، را با ایمنی کامل به کار بیندازید، وسایلی نظیر گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع، پمپ­های آب، و یا آب گرم کن ­ها.

خوشبختانه، جایگزینی ارزان­تری نیز برای سوئیچ انتقال وجود دارد که نام آن، دستگاه اینترلاک است. این دستگاه، یک اتصال دهنده­ (کانکتور) کوچک است که به شما این امکان را می­دهد تا موتور برق خود را بدون نیاز به سوئیچ انتقال، به پانل سرویس متصل کنید و هزینه آن حدود 1میلیون است.

نصب این دستگاه نیز باید توسط یک برقکار حرفه­ای انجام شود و هزینه­ های کاری نیز وجود خواهد داشت. فقط به خاطر داشته باشید که هر سیستم الکتریکی یا هر ساختمان، می­تواند از دستگاه اینترلاک استفاده کند.

 

مقداری سر و صدا ایجاد می­کند

 

اگر زمین بزرگی در اطراف خانه خود ندارید، همیشه سعی کنید روی یک دستگاه بی سر و صدا سرمایه گذاری کنید. بی سر و صداترين موتور برقی كه من می­شناسم، در حدود dBA 55 روی بار 50% توليد مي­كند.
سر و صدای این موتور برق، به اندازه سر و صدای محیط شهری در طول روز است (حتی بی سر و صداتر از مکالمه طبیعی است که حدود dBA 70 است).

اما بی سر و صداترین دستگاه­ ها عالی هستند و میتوانید آن ها را در هر جایی استفاده کنید.

سرویس و نگهداری مرتب

همانند هر دستگاه دیگری که دارای موتور است، ژنراتور شما هم نیاز به نگهداری منظم دارد. خوشبختانه، تا زمانی که خودتان یک شخص همه کاره باشید، می­توانید تعمیرات نگهداری اصلی را خودتان انجام دهید.

در اکثر موارد، شما باید فقط اصول اولیه را انجام دهید

 

شاید خیلی زیاد به نظر برسد، اما شما می­توانید این کارها را حداکثر ظرف دو ساعت انجام دهید. اگر احساس می­کنید که هر کدام از فرایندهای فوق، بیش از حد توانایی­های شما هستند، میتوانید از طریق زیر با ما تماس بگیرید تا ما ظرف یک روز تمام کار های فوق را انجام دهیم.

 

الزامات نگهداری

مکان نگهداری موتور برق، ممکن است به اندازه­ای که در وهله اول به نظر رسد، ساده نباشد.

 

 

 

وقتی که سوخت را تخلیه می­کنید، متوجه خواهید شد که سوئیچ قطع سوخت، یکی از ویژگی­های بسیار کاربردی است.

 

ﻣﻤﻨﻮن از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ، ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 0212239357 در ﺳﺎﻋﺎت اداري و ﺷﻤﺎره 09923365323 در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮم زﯾﺮ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است