• اطلاعات پروژه
  • مشتری جناب آقای ملکی
  • توان ژنراتور 30 کاوا
  • محل نصب لواسان تهران
  • کاربری مسکونی (خانگی)