• اطلاعات پروژه
  • مشتری شرکت تامین گاز تهران
  • توان ژنراتور 30 کاوا
  • محل نصب شهرک صنعتی زاگرس تهران
  • کاربری اداری کارگاهی

ویدیو پروژه