• اطلاعات پروژه
  • مشتری مرکز جراحی پارس آباد
  • توان ژنراتور 30 کاوا
  • محل نصب پارس آباد، اردبیل
  • کاربری مرکز درمانی